Về việc hình sự hóa giao dịch Bitcoin

Ngày hôm nay, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ra thông cáo báo chí khẳng định lại rằng Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác không phải là (1) một loại tiền tệ hợp pháp, và (2) phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

1. Về việc Bitcoin không phải là một loại tiền tệ hợp pháp: Đây không phải là một quyết sách mới của các nhà lập pháp. Việc thanh toán các trao đổi hàng hoá và dịch vụ trong lãnh thổ Việt Nam bắt buộc phải được niêm yết bằng đồng nội tệ VNĐ. Ví dụ, nếu niêm yết hàng hóa bằng đô la Mỹ hay Bitcoin là vi phạm luật này. Bitcoin Việt Nam không phạm luật khi niêm yết hàng hóa Bitcoin bằng VNĐ.

2. Về việc Bitcoin không phải là một phương tiện thanh toán hợp pháp: Khi chưa có quy định rõ Bitcoin là tiền, hàng hóa, tài sản, hay là một phương tiện thanh toán, thì đối tượng áp dụng của Nghị định 101/2012/NĐ-CP không bao gồm các tổ chức như Bitcoin Việt Nam hay các khách hàng, vì dịch vụ giao dịch Bitcoin không phải là một dịch vụ thanh toán. Vì vậy, tuy nghị định 80/2016/NĐ-CP đã hình sự hóa một số quan hệ kinh tế khi sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp, nhưng nó sẽ không được áp dụng trong trường hợp này. Cần lưu ý rằng: Phương tiện thanh toán bất hợp pháp phải (1) là một phương tiện thanh toán, và (2) không nằm trong danh sách phương tiện thanh toán được sử dụng của Ngân hàng Nhà Nước.

Để dễ hiểu hơn, chúng ta có thể dùng ví dụ sau: Ông A bán 10 kg gạo cho Bà B để đổi lấy 10 con gà. “Phương tiện thanh toán” ở đây hoàn toàn nằm ngoài thẩm quyền của Ngân hàng Nhà Nước vì gạo và gà không phải là một phương tiện thanh toán theo pháp luật Việt Nam.

Bitcoin.vn hy vọng quý khách hàng nhận định đúng ý nghĩa của thông cáo báo chí này của Ngân hàng nhà nước. Bitcoin không bị cấm mua bán và sử dụng như một loại hàng hoá phi vật thể. Và Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn một lộ trình luật hoá các loại tài sản điện tử hồi tháng 8 vừa qua. Hãy lưu ý rằng: Trên thế giới chưa từng có vụ xét xử nào liên quan tới Bitcoin dưới góc độ vi phạm luật tiền tệ.

Bitcoin.vn luôn theo dõi các động thái từ phía chính phủ và đóng góp ý kiến cũng như năng lực chuyên môn ở mức cao nhất có thể để xây dựng một hành lang pháp lý chuẩn mực, hiệu quả cho các loại tài sản điện tử được thừa nhận về mặt luật pháp tại Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ luôn luôn làm hết sức mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách hàng.

Ban điều hành Bitcoin.vn / VBTC.exchange | [email protected]


Regarding the FUD about Vietnam to illegalize Bitcoin

Today, the State Bank of Vietnam has issued a press release reaffirming that Bitcoin is (1) not a legal currency, and (2) not a legal means of payment in Vietnam.

1. With regards to Bitcoin not being a legal currency: This is not a new policy from the government. The payment of exchanges of goods and services within the territory of Vietnam is required to be listed in the domestic currency Vietnamese dong (VND). For example, listing an item in US dollars or Bitcoin is a violation of this law, but listing Bitcoin price in VND is not.

2. With regards to Bitcoin not being a legal means of payment: Because Bitcoin is not defined as a currency, commodity, asset, or a mean of payment, decree 101/2012/ND-CP does not apply to organizations such as Bitcoin Vietnam or its clients. Therefore, although Decree 80/2016/ND-CP has criminalized some economic relations when using illegal means of payment, it will not be applied in this case. It should be noted that: An illegal means of payment must be (1) a means of payment, and (2) NOT included in the list of approved legal means of payments used by the State Bank of Vietnam.

We can use the following example for an easy understanding: Mr. A sold 10 kg of rice to Mrs. B in exchange for 10 chickens. The “means of payments” here are completely outside the jurisdiction of the State Bank of Vietnam because rice and chicken are not means of payment under Vietnamese law.

Bitcoin.vn hopes that its customers will correctly evaluate the meaning of this press release by the State Bank of Vietnam. Vietnamese citizens are not prohibited from trading, holding, mining, or exchanging Bitcoins. The Government of Vietnam has given its approval on setting out a road map for legislation on electronic assets in August. Please note: There has never been a Bitcoin-related lawsuit in the world for monetary law violations.

Bitcoin.vn always closely monitors any regulatory changes made by the government and provides the highest level of expertise to build a standard, effective legal framework for electronic assets in Vietnam. We will always do our best to protect the legitimate rights and interests of our customers.

Bitcoin.vn / VBTC.exchange management board | [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *