Giới thiệu về Dash – What is Dash?

Buy Sell Dash in Vietnam

Dash, trước đây được gọi là Digital Cash, là một loại tiền điện tử tập trung vào tính năng giao dịch ẩn danh, giao dịch tức thời với phí giao dịch thấp. Mã nguồn của Dash thực ra được phân tách từ Litecoin vào ngày 18 tháng 1 năm 2014, với tên gọi ban đầu là Xcoin.

Vì phân tách từ Litecoin, vốn cũng sao chép phần lớn mã nguồn từ Bitcoin, Dash tương đối giống với Bitcoin về nhiều mặt. Nó cũng là một mạng lưới thanh toán ngang hàng ứng dụng công nghệ Blockchain và được bảo mật bằng một phương thức gọi nôm na là “đào”. Những người “thợ đào” đầu tư rất nhiều tiền bạc vào các hệ thống máy tính chuyên dùng và điện năng để vận hành các hệ thống máy này nhằm xử lý các giao dịch trên mạng lưới và tạo ra các block mới, nhờ đó họ được nhận phần thưởng là số lượng Dash mới được tạo ra. Vào thời điểm viết bài này, lượng Dash tạo ra cho mỗi block mới là 1.8 đồng Dash, tương đương khoảng 2000 đô-la Mỹ hay 44 triệu đồng Việt Nam.

Điều tạo ra sự khác biệt ở Dash là bên cạnh mạng lưới các máy vi tính xử lý giao dịch (mining nodes), Dash có một mạng lưới các máy chủ lớn gọi là Masternode. Để khuyến khích các Masternode phục vụ vì lợi ích chung của mạng lưới và ngăn chận các hành vi phá hoại (ví dụ không cho phép chi khống hai lần), họ bị buộc phải ký quỹ 1000 đồng Dash (tương đương hơn 1 triệu đô-la Mỹ hay 23 tỉ đồng Việt Nam). Masternode tạo điều kiện cho Dash thực hiện 3 chức năng rất quan trọng sau đây:

1. Giao dịch tức thời – InstantSend

Dash cung cấp lựa chọn giao dịch tức thời bằng cách cho phép một Masternode ngẫu nhiên xác nhận giao dịch của bạn trước, rồi mới chờ đợi các “thợ đào” cập nhật nó vào khối dữ liệu blockchain sau.

2. Chức năng giao dịch ẩn danh – PrivateSend

Chức năng nổi bật nhất của Dash là giao dịch ẩn danh. Dash cho phép ngừoi dùng lựa chọn phương thức giao dịch ẩn danh này bằng cách gửi thông tin giao dịch của bạn qua Masternode vào một nhóm các giao dịch ẩn danh khác trong cùng thời điểm rồi mới ghi nhận lên Blockchain của Dash. Nhờ đó, không ai có thể tìm ra giao dịch nào đến từ đâu.

3. Tổ chức tự động phi tập trung – DAO

Với mỗi block Bitcoin mới được xác nhận, 100% số lượng Bitcoin mới sinh ra được trả cho “thợ đào”. Đối với Dash, chỉ có 45% Dash mới tạo ra được trả cho “thợ đào”. 45% tiếp theo được chia cho các Masternode (Nhờ vậy, các Masternode được nhận khoảng 11% lãi suất hằng năm trên 1000 Dash đã ký quỹ). 10% Dash mới tạo ra còn lại được chuyển vào một địa chỉ ví tên là Dash Treasury (Quỹ Dash).

Các Masternode chịu trách nhiệm quản lý số tiền trong Quỹ Dash thông qua hình thức bình chọn. Số tiền quỹ này sẽ được chi trả cho các dự án và hoạt động mang lại lợi ích chung cho mạng lưới Dash trên một nền tảng gây quỹ đặc thù của Dash.

Ngoài ra, các Masternode còn có quyền bầu chọn cho bất cứ quyết định quan trọng nào của mạng lưới Dash, nhờ đó mạng lưới Blockchain Dash luôn được quản lý một cách chặt chẽ và đạt được sự đồng thuận cao.

Chẳng hạn trong việc quyết định gia tăng dung lượng một khối dữ liệu của Dash trong trường hợp các giao dịch tăng quá cao làm nghẽn mạng. Các Masternode sẽ bình chọn cho các lựa chọn được đề xuất và sau khi các Masternode đạt được đồng thuận, cả mạng lưới sẽ tuân theo quyết định đó và vì thế sẽ ngăn chặn được sự nhân nhánh.

——-

Dash, also known as Digital Cash, is a cryptocurrency that focusses on low cost, instant and private transactions. It’s source-code was forked from the Litecoin’s code on January 18th, 2014, and initially branded as Xcoin.

In many ways Dash is exactly the same as Bitcoin. It is a peer-to-peer payment network that runs on a blockchain which is secured by a process called mining. These miners invest a lot of money in specialized mining hardwares and electricity to be able to find the next block, for which they will then receive a block reward. At the time of writing this article the block reward for Dash is 1.80 DASH, equaling to 1800 USD or 40 million VND).

What is special about Dash, however, is that on top of this network of mining nodes, they have built another network made out of Masternodes. In order to incentivize Masternodes to behave in favor of the network (i.e. not allowed for double spends), they are required to lock up 1000 DASH, equaling to 1 million USD or 22 billion VND). The Masternode network allows these 3 important extra features:

1. InstantSend

Dash gives its users the option to use InstantSend or immediate transaction. If you use InstantSend, your transaction gets locked-in by a randomly selected Masternode, effectively confirming it without having to wait for miners to include it in to the next block.

2. PrivateSend

The most famous function of Dash is private transaction. When you use PrivateSend, your coins will be sent randomly throughout the Masternode network and get mixed with other people’s coins that are also doing a PrivateSend transaction at the same time. In the end this completely obfuscates what coins came from which wallet.

3. Decentralized Autonomous Organization

With Bitcoin, every block that gets mined, 100% of the reward of that block goes to the miner that successfully mines that block. With Dash only 45% of the block reward goes to the miners. Another 45% is divided by all the Masternodes, effectively giving Masternodes about 11% annual interest on their 1000 DASH that they locked up, as a reward for their services. The remaining 10% is put in a wallet address called the Dash Treasury (much like the treasury of the USA).

Now here comes the interesting part: the Masternodes are in charge of what happens with the funds in the Dash Treasury. This is really important as it creates a system in which funds can be allocated to increase network effects, marketing, software development, research etc. This makes the Dash network a Decentralised Autonomous Organisation (DAO).

But not only can Masternodes vote on what happens with the funds in the Dash Treasury, they can vote on any proposals that are done by the network, which creates a very interesting way for the Dash network to govern itself.

For example, if the number of transactions increases to Dash current blocksize limit, the network would immediately make a proposal on whether or not to increase the blocksize. The Masternodes would then vote on this proposal and then the entire network would respect the outcome of the vote and a split in the blockchain would be avoided.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *